Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası örgütlerin KOBİ’lere yönelik çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Afrika Birliği (AfB), Asya’da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA), Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), G20, Gelişen Sekiz Ülke (D-8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD),  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) vb. örgütlerin KOBİ’lere yönelik çalışmalarında KOSGEB deneyimleri aktarılmaktadır.

Uluslararası örgütlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Afrika Birliği (AfB)

Afrika’da politik, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanması, kalkınmanın hızlandırılması, barış ve istikrarın korunması ve demokrasi ile iyi yönetim ilkelerinin benimsenmesi amacı ile 1963 yılında kurulmuştur. Türkiye 2005 yılına gözlemci üye, 2008 yılında stratejik ortak olarak örgüte katılım ve katkı sağlamaktadır.

Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi kapsamında yer alan KOBİ başlığı ile ilgili çalışmalara katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK - CICA)

Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Asya'da barışı, güvenliği ve istikrarı teşvik etmeye yönelik işbirliğini geliştirmeye yönelik oluşturulmuştur. 

CICA'nın toplanması fikri ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 5 Ekim 1992'de Birleşmiş Milletler 47. Genel Kurulu'nda önerilmiştir. CICA’da ekonomik, çevre, insani, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere beş ana boyutta faaliyetler sürdürülmektedir.

KOSGEB, CICA iş forumlarına ve konseylerine düzenli olarak katılmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler (BM – UN)

Birleşmiş Milletler (BM), Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak ve Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak amacı ile 1945 yılında kurulmuştur. Şu anda 193 üye ülkesi bulunmaktadır. BM ve uzman kuruluşları aracılığı ile dünya çapındaki ofislerinden, yıl boyunca düzenlenen düzenli toplantılarda maddi ve idari konularda karar verir.

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan aşağıdaki yapılanmalarla işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP): UNDP yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması için çalışmaktadır. Ayrıca ülkelere sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için politikalar, liderlik becerileri, ortaklık yetenekleri geliştirme ve kurumsal kapasite inşa etme konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO): UNIDO, temel amacı gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamak olan bir BM ihtisas kuruluşudur.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL): Uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve modernleşmesini teşvik amacıyla oluşturulmuş Komisyonun KOBİ’ler ile ilgili çalışma grubu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katılım ve katkı sağlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD): 1964 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuştur. UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmiş bir ekonominin faydalarına daha adil ve etkin bir şekilde erişmelerini desteklemektedir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu (CSTD): Birleşmiş Milletler'in bilim ve teknolojin önemi ve etkisinin, bilim ve teknolojinin kalkınmayı nasıl etkilediğinin ve sürdürülebilirliğinin tartışıldığı bir platformdur. Bugün bilim ve teknoloji alanlarını etkileyen kritik konuların sorulmasına ve çerçevelenmesine yardımcı olan bir forumdur.

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek amacı ile 1985 yılında kurulmuştur.

Türkiye, İran, Pakistan’ın kurucu üye olduğu örgütte Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan diğer üye ülkelerdir.

EİT Bölgesel Planlama Konseyi çatısı altında yürütülen KOBİ ve girişimcilere yönelik çalışmalara katılım sağlanmakta ve KOSGEB deneyimleri ve iyi uygulamaları üye ülkelerle paylaşılmaktadır.

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD)

OECD üye ülkelerinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam elde etmelerine yardımcı olmak ve finansal istikrarı korurken üye ülkelerdeki yaşam standardını yükseltmek amacı ile 1961 yılında kurulmuştur.

OECD'nin kurucu 20 üye ülkesi (Türkiye, Avrupa Birliği, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yunanistan) bulunmaktadır. Zaman içerisinde üye ülke sayısı 38'e yükselmiştir.

OECD tarafından oluşturulan Komite ve çalışma grupları aracılığı ile fikir alışverişinde bulunmak ve çeşitli politika alanlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla toplantılar düzenlenmektedir.

OECD’nin çeşitli Komite ve çalışma gruplarına katılım ve katkı sağlanmaktadır. Girişimcilik, KOBİ’ler, Bölgeler ve Şehirler Merkezi (CFE) bünyesinde yer alan KOBİ’ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu (WPSMEE) OECD Konseyi kararıyla 2021 yılında Komite (KOBİ’ler ve Girişimcilik Komitesi-CSMEE) düzeyine yükseltilmiş olup, CSMEE bünyesinde çalışmalara devam edilmektedir.

KOSGEB, CSMEE ve LEED'de (Yerel Ekonomik ve İstihdam Geliştirme) Ulusal Koordinasyon görevini yürütmektedir.

CSMEE; KOBİ’lerin ve girişimcilerin mevcut potansiyellerinin ortaya çıkarılması, verimliliğin ve inovasyonun artırılması, finansmana erişim ve ticaret alanında karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi ile dijitalleşme ve yeşil dönüşümün sağlanması konularında OECD’de gerçekleştirilen politika analizleri ve önerileri çalışmalarına öncülük etmektedir.

Bu kapsamda;

  • En iyi uygulamaların etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için ulusal ve tematik seviyede ülke değerlendirme raporları hazırlanmakta, standartlar ve politika analizleri geliştirilmekte,
  • KOBİ ve girişimcilik politikalarını iyileştirmek amacıyla yenilikçi yaklaşımlar ve çeşitli politika perspektifleri arasındaki bağlantılar belirlenmekte,
  • KOBİ ve girişimcilik alanında kanıta dayalı analiz ve politika etkinliğini desteklemek için sağlam, karşılaştırılabilir, istatistiksel politika verileri ve göstergeleri aracılığıyla bilgi altyapısı geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmakta,
  • KOBİ ve girişimcilik politikaları ve programları hakkında diyalog, kıyaslama ve bilgi paylaşımı için açık forum ortamı sağlanarak politikalar ve programlar hakkında fikir, deneyim, değerlendirme sonuçları ve en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Yılda 2 defa olmak üzere Paris’te gerçekleştirilen LEED toplantılarına KOSGEB delegelerinin yanı sıra İŞKUR’dan toplantıya delege sıfatıyla katılım sağlanmaktadır. Toplantılarda öncelikle; sosyal ekonomi, yerel işgücü piyasaları, işgücü becerilerinin geliştirilmesi, işgücü piyasasına göçmen entegrasyonu, yerel kümelenme, kültürel ve yaratıcı sektörler, yeşil ve dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sosyal girişimcilik gibi birçok konuya değinilmektedir. Ayrıca, Covid-19 kapsamında yerel istihdamın ve ekonomilerde oluşan olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik alınan önlemler ve iyi uygulamalara ilişkin ülke paylaşımları, gençler, dezavantajlı gruplara yönelik yapılan ve yapılabilecek faaliyetler tartışılmaktadır.

Gayri resmi olarak oluşturulan KOBİ’ler ve Girişimcilerin Finansmanı konulu Yönlendirme Grubu’nun çalışmalarına ve toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin ve Girişimcilerin Finansmanı Skorbordu çalışması, KOBİ’lerin finansmana erişimine yönelik olarak ülke seviyesinde ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir veri sağlama ve politikaların değerlendirilmesi için araçlar oluşturma amacı gütmektedir. Ülkemiz bu çalışmaya 2013 yılında dahil olmuştur.

OECD toplantılarına katılan KOSGEB, Türk KOBİ'lerinin gelişimine yönelik tesislerini geliştirmiş ve edindiği tecrübelerle OECD yayınlarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca OECD yayınları ilgili tüm birimler tarafından takip edilmekte, OECD ülkelerinin deneyimlerinden yararlanma şansı olmaktadır.

OECD’nin KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik çalışmaları hakkında detaylı bilgiye aşağıda sunulan bağlantı adresinden ulaşılabilir:

https://www.oecd.org/cfe/

 

G-20

G20, uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile önemi ve ağırlığı artmakta olan yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla, 1997’deki Asya ve 1998’deki Rusya krizlerinin ardından 1999 yılında Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde oluşturulmuş, bir platformdur. Avrupa’dan; Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu ve AB, Amerika’dan; ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Asya-Pasifik’ten; ÇHC, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya, Afrika’dan Güney Afrika ve Orta Doğu’dan Suudi Arabistan yer almaktadır.

Dünya ekonomisinin yaklaşık %85’ını, ticaretinin %75’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmekte olan G20, farklı kıtalardan gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı platformda bir araya getiren, kapsayıcı yapısıyla uluslararası ekonomik düzlemde profili giderek yükselen bir oluşum olarak kendisini göstermektedir.

G20’nin hali hazırda daimi bir Sekretaryası bulunmamaktadır. G20’nin Dönem Başkanlığını üstlenen ülke bir yıl boyunca Sekretarya görevini de üstlenmektedir.

G20 Dönem Başkanı tarafından oluşturulan tema kapsamında KOSGEB tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin düzenli bilgi iletimi gerçekleştirilmektedir.

 

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı

Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak amacı ile 1997 yılında kurulmuştur.

KOSGEB, “D-8 Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu” toplantılarına ve “D-8 KOBİ Devlet Kurumları” toplantılarına katılmaktadır.

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT – OIC)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü), dört kıtaya yayılmış 57 devletin üyesi olan Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük ikinci hükümetler arası kuruluştur. Amacı, üye ülkeler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumaktır. 1969 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 

KOSGEB, KOBİ destekleri konusundaki tecrübesini Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (COMCEC-İSEDAK), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi(SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (İKB), İslam Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI) vb. organları aracılığı ile aktarmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlık edilen İSEDAK çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkelerinde Ulusal Kalkınma Finans Kurumları Birliği (ADFIMI) ile işbirliği çalışmalarına başlanmıştır.

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (BSEC – KEİ)

Bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), ülkemizin öncülüğünde 25 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen İstanbul Zirvesiyle kurulmuş olup, 1994 yılında hizmete giren Daimi Sekretaryası İstanbul’da bulunmaktadır. KEİ’nin Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 13 üyesi bulunmaktadır.

KEİ bünyesinde KOBİ'ler Çalışma Grubu 2001 yılında kurulmuştur. KOSGEB, 2001 - 2003, 2006 - 2007, 2012 - 2013, 2014 - 2015 dönemlerinde KEİ KOBİ Çalışma Grubu'nun ulusal koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Söz konusu Çalışma Grubunun toplantılarına katılım sağlanarak, Türkiye deneyimi KEİ üye ülkelerine aktarılmaktadır.

 

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanılmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile 2009 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’dadır. TDT’ye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye üye ülke, Macaristan gözlemci üye statüsündedir.

KOSGEB, TDT tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlamaktadır. KOBİ’lere yönelik işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022